.. Polska

Od 1 stycznia 2022 rok …. nowe mandaty …

zdjęcie ilustracyjne

Od 1 stycznia 2022r., obowiązuje nowy taryfikator mandatów … wchodzi od dawna zapowiadana podwyżka mandatów, a punkty karne będą się zacierały dopiero po co najmniej dwóch latach. Kwoty mandatów za naruszenia zagrażające pieszym wzrosną do 3000 zł jeśli zostaną popełnione w warunkach recydywy.

Poniżej publikujemy pełną tabelę – załącznik do rozporządzenia…..

 • mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości od 1 stycznia 2022r., wynoszą :

do 10 km/h – 50 zł

o 11–15 km/h – 100 zł

o 16–20 km/h – 200 zł

o 21–25 km/h – 300 zł

o 26–30 km/h – 400 zł

o 31–40 km/h – 800 zł, a przy recydywie, czyli trzecim takim samym wykroczeniu w ciągu 2 lat od ostatniego ukarania – 1600 zł

o 41–50 km/h – 1000 zł, a przy recydywie – 2000 zł

o 51–60 km/h – 1500 zł, a przy recydywie – 3000 zł

o 61–70 km/h – 2000 zł, a przy recydywie – 4000 zł

o 71 km/h i więcej – 2500 zł, a przy recydywie – 5000 zł

Za co jeszcze między innymi dostaniemy mandaty i ile wyniosą?

500 zł mandatu możemy zapłacić:

 • za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem
 • za przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub środka odurzającego na rowerze, motorowerze lub motocyklu poza wózkiem bocznym
 • za niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m.

1000 zł mandatu możemy zapłacić:

 • za naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu
 • za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

1200 zł mandatu możemy zapłacić:

 • za zatrzymywanie się/parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych.

1500 zł mandatu możemy zapłacić:

 • za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście
 • za nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
 • za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni
 • za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu
 • za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem
 • za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania
 • za niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej
 • za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem
 • za omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu
 • za naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych
 • za niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez kierującego pojazdem mechanicznym
 • za niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym

2000 zł mandatu możemy zapłacić:

 • za naruszenie zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza.
 • za wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie
 • za naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu – przy recydywie
 • za naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone
 • za naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały
 • za naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
 • za jazdę autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych

2500 zł mandatu możemy zapłacić :

 • za naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu (minimalny mandat 500 zł)
 • za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu.

3000 zł mandatu możemy zapłacić:

 • za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście – przy recydywie
 • za nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża – przy recydywie
 • za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni
 • za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu – przy recydywie
 • za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem – przy recydywie
 • za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania – przy recydywie
 • za niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej – przy recydywie
 • za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem – przy recydywie
 • za omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – przy recydywie
 • za naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych
 • za niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez kierującego pojazdem mechanicznym – przy recydywie

3000 zł mandatu możemy zapłacić:

 • za naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – przy recydywie
 • za naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały – przy recydywie
 • za naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – przy recydywie

Minimum 2000 zł wynosi mandat za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie  w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Poniżej link do całego „Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń”

Źródło: Dziennik Ustaw

Dodaj komentarz