.. Z sali sądowej

Rafał Spachacz wygrywa sprawę w NSA.

W dniu 01.04.2022r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w sali A ogłoszono postanowienie:

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność uchwały Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 1 czerwca 2021 dot. odwołania Rafała Spachacza w całości.
Uchwała została podjęta z rażącym naruszeniem prawa. NSA uchylił wcześniejszy wyrok WSA i jednoznacznie wyeliminował uchwałę o odwołaniu z obiegu prawnego. Zarządził zwrot kosztów na rzecz Rafała Spachacza. Orzeczenie jest PRAWOMOCNE.

Źródło: NSA Warszawa

Komentarze

  • „Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dnia 1 kwietnia 2022 r. Wyrok w sprawie o sygnaturze II GSK 2719/21 stwierdzając nieważność w całości uchwały Zarządu Powiatu Słupeckiego nr 275/ 21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania dr. Rafała Spachacza z funkcji p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy. Zgodnie z wyrokiem NSA uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, które doprowadziło do całkowitego stwierdzenia jej nieważności przez Naczelny Sąd Administracyjny i wyeliminowania z obrotu prawnego. Orzeczenie NSA jest prawomocne i ostateczne.”

  • Wyrok NSA 02.04.2022 godz. 06:57
    „Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dnia 1 kwietnia 2022 r. Wyrok w sprawie o sygnaturze II GSK 2719/21 stwierdzając nieważność w całości uchwały Zarządu Powiatu Słupeckiego nr 275/ 21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania dr. Rafała Spachacza z funkcji p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy. Zgodnie z wyrokiem NSA uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, które doprowadziło do całkowitego stwierdzenia jej nieważności przez Naczelny Sąd Administracyjny i wyeliminowania z obrotu prawnego. Orzeczenie NSA jest prawomocne i ostateczne.”

Dodaj komentarz