.. Wydarzenia

Gniezno – Kto zlikwidował 17 Gnieźnieński Pułk Artylerii Przeciwpancernej im. Króla Bolesława Chrobrego?

Zdjęcie: polska-org.pl

17 Gnieźnieński Pułk Artylerii Przeciwpancernej im. Króla Bolesława Chrobrego, położona na południowej stronie miasta Gniezna, przez lata wrosła w historię naszego miasta i jego krajobraz.

16 września 1998 roku historia gnieźnieńskich koszar jako kompleksu wojskowego dobiegła końca. W dniu swojego święta na uroczystej zbiórce Pułk Artylerii Przeciwpancernej im. Króla Bolesława Chrobrego został rozformowany. Sztandar został przekazany do muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

W tym czasie premierem Polski był Jerzy Buzek, desygnowany na premiera przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. 11 listopada 1997 roku Sejm udzielił mu wotum zaufania.

Dla przypomnienia kto jak głosował …

Źródło: pl.wikipedia.org

30 kwietnia 2010r., ówczesny Minister Obrony Narodowej – Bogdan Klich, który od 2001 roku jest członkiem Platformy Obywatelskiej w sprawie likwidacji jednostek wojskowych oraz wojskowych komend uzupełnień napisał ….

Odpowiadając na zapytanie posła Stanisława Steca w sprawie likwidacji jednostek wojskowych oraz wojskowych komend uzupełnień (SPS-024-6758/10), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Resort obrony narodowej świadomy jest, że likwidacja lub przeniesienie jednostki wojskowej wywołuje negatywne skutki dla społeczności lokalnej. Dlatego też wszelkie decyzje dotyczące funkcjonowania jednostek wojskowych poprzedzane są wnikliwą i rzetelną oceną potrzeb oraz możliwości Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie zmiany skutkujące reorganizacją jednostek wojskowych były i są poddawane wszechstronnym analizom, ze szczególnym uwzględnieniem zasady ˝koszt-efekt˝, w kontekście potrzeb obronnych i związanego z nimi efektywnego ponoszenia nakładów finansowych z budżetu państwa.

W kontekście powyższego informuję, że w latach 1997-2009 reorganizacji poddane były wszystkie jednostki wojskowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Celem przeprowadzonych zmian było przygotowanie Sił Zbrojnych do funkcjonowania w nowych warunkach, wynikających m.in. z przystąpienia Polski do NATO oraz Unii Europejskiej, a także z wprowadzania na wyposażenie nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego z jednoczesnym wycofywaniem przestarzałej techniki wojskowej. Ponadto istotnym czynnikiem decydującym o reorganizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej była decyzja o zmniejszeniu liczebności polskiej armii do poziomu 150 000 stanowisk służbowych.

Powyższe czynniki w sposób bezpośredni przełożyły się na konieczność przeprowadzenia zmian w Siłach Zbrojnych, w tym na likwidację określonych jednostek wojskowych.

W latach 1997-2009 rozformowanych zostało około dwustu jednostek wojskowych dyslokowanych na terenie obecnych województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W liczbie tej ujęto zarówno jednostki zlikwidowane całkowicie, jak i takie, które w ramach integracji włączone zostały w strukturę organizacyjną innych jednostek.

Powyższe zmiany organizacyjne dotyczyły jednostek wojskowych stanowiących zasadniczy komponent bojowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek zabezpieczających ich funkcjonowanie oraz wojskowych komend uzupełnień, których liczba na terenie przedmiotowych województw została zmniejszona o osiem.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, pozostaję w przekonaniu, że uzna je Pan Marszałek za wystarczające.

Z wyrazami szacunku i poważania. Minister Bogdan Klich Warszawa, dnia 30 kwietnia 2010 r.

Dla przypomnienia do 8 lipca 2010 roku Marszałkiem Sejmu był Bronisław KomorowskiPlatformy Obywatelskiej a od 8 lipca 2010 roku Grzegorz Schetyna też z Platformy Obywatelskiej. Premierem Polski w tym czasie był Donald Tusk Platformy Obywatelskiej.

Ostatni pobór do wojska odbył się w roku 2008, a ostatnie wcielenie do wojska w ramach tego poboru od 2 do 4 grudnia 2008. Później poborów już nie było ponieważ 9 stycznia 2009 roku Sejm dokonał nowelizacji odpowiedniej ustawy.

Tekst: Anna Nowak źródło: orka2.sejm.gov.p

Dodaj komentarz