. .. Z sali sądowej

Gniezno – wyroki, wyroki – część 2

Redakcja Gniezno-Fakty-Interwencje wygrała w Sądzie Okręgowym w Poznaniu sprawę z powództwa Bartosza Śmidowicza (lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR w Gnieźnie). Nazwisko powoda upublicznione zostało przez szpital Pomnik Chrztu Polski. Wyrok jest nieprawomocny.

I tu wyjaśniamymoże są to rzeczy oczywiste – ale – w najbardziej potocznym rozumieniu sąd kojarzy się z osądzaniem – za czyny. Tymczasem rolą sądu jest również rozstrzygnięcie racji którejś ze stron postępowania w sprawach spornych związanych z różną interpretacją prawa przez strony. Zgodnie z przepisem art. 45 ust 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Trybunał Konstytucyjny zdefiniował w swoim orzecznictwie prawo do sądu jako jedno z podstawowych praw jednostki i jedną z fundamentalnych gwarancji praworządności, na które składa się w szczególności: 1) prawo dostępu do sądu, tj. prawo uruchomienia procedury przed sądem (niezależnym, bezstronnym i niezawisłym); 2) prawo do odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej, zgodnej z wymogami sprawiedliwości i jawności; 3) prawo do wyroku sądowego, tj. prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd – (źródło: Michał Jagielski – Helsińska Fundacja Praw Człowieka).

Pewnie nie byłoby tego artykułu gdyby nie fakt że ….

2 lipca 2021r. Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie na swojej oficjalnej stronie internetowej  (!!!!) wydał poniższy komunikat, który w tym samym dniu na swoim profilu – portalu społecznościowym Facebook opublikował również z-ca dyrektora szpitala Mateusz Hen.

No cóż, to prawda, że wyrok zapadł – ale…..

Wyrok nie był prawomocny – o czym w obu  komunikatach nie napisano.   W związku z tym Redakcja GFI skorzystała z przysługującej drogi prawnej  dokumentując równocześnie przed Sądem działania powoda (które można nazwać – w świetle dowodów – manipulacją) skutkujące wydaniem wyroku w trybie zaocznym – bez udziału redakcji GFI w postępowaniu o czym pisaliśmy w artykule:

Po uwzględnieniu argumentacji redakcji GFI postępowanie sądowe zostało przeprowadzone na sali już z obecnością obu stron (powoda-Bartosza Śmidowicza i pozwanej-Anny Nowak)

Wyrok o którym poinformował Szpital i Mateusz Hen dotyczył działań redakcji i publikacji na stronie GFI, więc można go  było zinterpretować jako dowód nierzetelności redakcji, co spowodowało publiczny odzew. Oprócz telefonów od osób wykazujących życzliwe zainteresowanie sprawą, w przestrzeni publicznej pojawiały się komunikaty – już nie o redakcji GFI – a o osobie Anny Nowak: „Czy naprawdę nie ma na nią mocnych …. Liczę na dr Hena … On twardy” .

Przypominamy ….

W dniu 05 lipca 2021r. do dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, Grzegorza Sieńczewskiego skierowaliśmy zapytania prasowe o treści:

  • Kto zredagował “komunikat prasowy”, którego skan przesyłam w załączniku?
  • Kto wydaje “komunikaty prasowe”, w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie?
  • Kto jest administratorem strony Szpital Pomnik Chrztu Polski na facebooku?
  • Na podstawie jakiego dokumentu zredagowany został  “komunikat prasowy”, który umieszczony został na oficjalnej stronie Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie na facebooku? Wnoszę o kserokopie tego dokumentu!
  • Na podstawie jakiego zarządzenia dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie prowadzona jest oficjalna strona Szpital Pomnik Chrztu Polski na facebooku? Wnoszę o kserokopie tego zarządzenia.

Mimo, że minęło już 11 miesięcy, dyrektor szpitala Grzegorz Sieńczewski nie znalazł czasu by udzielić odpowiedzi na zadane pytania prasowe.

Skoro teraz na stronie Szpitala nie pojawił się komunikat o aktualnym wyroku informujemy:

12 kwietnia 2022r., Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił w całości wyrok zaoczny Sądu Okręgowego w Poznaniu wydany 17 czerwca 2021r. Umorzył postępowanie w zakresie żądania powoda nakazania pozwanej usunięcia spornego artykułu z 14 sierpnia 2020r. z portalu internetowego dziennika Gniezno-Fakty-Interwencje …. zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę kosztów zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny.

A celem uzupełnienia informacji;  obie rozprawy prowadziła ta sama Sędzia – Pani Magdalena Inerowicz. Na sali  oprócz stron byli obecni pełnomocnicy – tradycyjnie reprezentujący Anne Nowak adwokat Adam Tomaszewski  i reprezentujący Bartosza Śmidowicza radca prawny Michał Gniatkowski.

Dodajmy jeszcze że pełnomocnik Bartosza Śmidowicza nie argumentował swoich racji omawianiem właściwości  dokumentacji medycznej szpitalnej i pacjenta. Najcięższym argumentem jakiego użył pełnomocnik było omówienie wieku, wyglądu, sposobu mówienia pozwanej  (?!?) i nazwanie portalu GFI „brukowcem” 😉 Redakcja informuje także, że na innej sali sądowej – w Łodzi, gdzie redakcja jako prasa brała udział w rozprawie – oskarżony Mateusz H. również używał tego  jakże wymownego określenia wobec redakcji GFI.

Wkrótce: Gniezno – wyrok część 3

Tekst: Anna Nowak źródło: Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, facebook

Dodaj komentarz