Informacje

Urząd Gminy Gniezno odpowiada w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej w Jankowie Dolnym.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Gminy Gniezno w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej, która ma powstać w centralnym punkcie wioski.

Odpowiedzi publikujemy w wersji oryginalnej:

  1. Kiedy do urzędu wpłynął wniosek właściciela nieruchomości, który wyraził chęć zabudowy swojej nieruchomości w stację bazową telefonii komórkowej? ……. Wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce oznaczonej nr geodezyjnym 97, obręb Jankowo Dolne, dla inwestycji polegającej na budowie wieży stalowej z instalacją radiokomunikacyjną wpłynął do tut. urzędu w dniu 3 września 2019 r.
  2. Kiedy oficjalnie mieszkańcy wioski Jankowo Dolne zostali poinformowani o projekcie budowy masztu telefonii komórkowej? ….. „Pismem z dnia 13 września 2019 r. strony postępowania zostały zawiadomione na piśmie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Z tą samą datą zostało wysłane obwieszczenie o planowanej inwestycji do sołtysa Jankowa Dolnego (z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń we wsi) oraz umieszczone na tablicy w Urzędzie Gminy Gniezno oraz na BIPie.
  3. Kiedy pojawiła się informacji w BIP Urzędu Gminy Gniezno o planowanej budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, której budowa jest planowana we wsi Jankowo Dolne …………” Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce oznaczonej geodezyjnie jako nr 97, obręb Jankowo Dolne, dla inwestycji polegającej na budowie wieży stalowej z instalacją radiokomunikacyjną zostało umieszczone w BIPie dnia 19 września 2019 r., obwieszczenie o decyzji wydanej w przedmiotowej sprawie zostało umieszczone w BIPie dnia 8 listopada 2019 r.”
  4. Czy Urząd Gminy Gniezno wystąpił o opinię środowiskową? ……… ” Inwestor do swojego wniosku załączył kwalifikację przedsięwzięcia pod względem konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Z kwalifikacji tej i przedstawionych w niej parametrów projektowanej wieży jednoznacznie wynika, że dla planowanej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie zalicza się ono do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym nie było podstaw o występowanie o opinię środowiskową.”
  5. Czy w sytuacji protestu większej części mieszkańców Jankowa Dolnego zezwolenie na budowę masztu stacji bazowej telefonii komórkowej zostanie cofnięte? …. „Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest jest równoznaczna z możliwością jej realizacji. W przypadku gdy staje się ona prawomocna dopiero wówczas można zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie o wydanie pozwolenia na budowę.Same protesty nie mogą przesądzać o cofnięciu wydanej już i prawomocnej decyzji, muszą one znajdować pokrycie w przepisach zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego regulujących kwestię ewentualnego uchylania wydanej decyzji. „

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie NIE udzieliło jeszcze odpowiedzi na zadane przez naszą redakcję w tej samej sprawie pytania.

Z wyczerpujących odpowiedziach ze strony Urzędu Gminy w Gnieźnie jednoznacznie wynika, że wskazany Urząd zachował procedurę poinformowania mieszkańców Jankowa Dolnego o przewidywanej budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, która ma powstać w centralnym punkcie wioski.

  • informacja na stronie BIP Urzędu Gminy Gniezno
  • informacja do sołtysa Jankowa Dolnego

Dlaczego mieszkańcy Jankowa Dolnego nie interesowali się wcześniej planowaną budową?

Czy właściciel gruntu na którym ma powstać stacja bazowa telefonii komórkowej zdaje sobie sprawę, że nieruchomość na której wybudowana będzie stacja traci na swojej wartości oraz jak negatywnie działają pola elektromagnetyczne na zdrowie człowieka?

Świadomość społeczna rośnie, jeszcze trochę i nikt nie będzie chciał mieszkać obok stacji bazowych telefonii komórkowej. Kto na tym straci? Najwięcej stracą właściciele nieruchomości i gruntów przeznaczonych pod przyszłą zabudowę.

Czy mieszkańcy Jankowa Dolnego w obliczu zaistniałych okoliczności dojdą do wspólnego porozumienia? Dobrze jest mieć wspólne cele: ochrona zdrowia, wartość wypracowanego przez lata majątku ….. w takim dążeniu nie ma przegranych czy wygranych … cel jest wspólny.

Do tematu powrócimy wkrótce – oby z dobrymi informacjami.

Tekst: Anna Nowak źródło:informacje publiczne

Dodaj komentarz