.. Z sali sądowej

Zażalenie prokuratora na postanowienie sądu w sprawie tzw. zamku ze Stobnicy.

Prokurator Okręgowy w Poznaniu złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Obornikach z 6 czerwca 2022 r., którym umorzono postępowanie karne prowadzone przeciwko trzem mężczyznom oskarżonym w związku z budową tzw. zamku na obszarze chronionym Natura 2000 Puszcza Notecka.

W ocenie prokuratora sąd bezpodstawnie przyjął, że w sprawie istnieją podstawy do umorzenia bez przeprowadzenia rozprawy postępowania przeciwko Pawłowi N. i Dymitrowi N., reprezentującym spółkę budującą „zamek” oraz Waldemarowi S., głównemu projektantowi inwestycji.

Decyzja sądu jest błędna, ponieważ inwestycja budowy olbrzymiego obiektu mieszkalnego i gospodarczego na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków w ramach sieci Natura 2000 w oczywisty sposób podpada pod literę art. 188 kk. Przepis ten umożliwia ukaranie karą do 2 lat pozbawienia wolności osoby, które prowadzą działalność zagrażającą przyrodzie na terenach chronionych.

W zażaleniu prokurator podkreślił, że oskarżeni w pełni świadomi, że prowadzą inwestycję wymagającą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezgodnie z prawdą zaniżyli do 1,7 ha powierzchnię inwestycji w złożonej do urzędów dokumentacji, dzięki czemu uniknęli przechodzenia procedury, której wynik byłby w tym przypadku niemal na pewno dla tego przedsięwzięcia.

Za niedopuszczalne uznał prokurator oparcie się przez obornicki sąd na wyroku z 12 stycznia 2022 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie budowy „zamku”. Wyrok ten bowiem został zaskarżony do NSA skargą kasacyjną, które dotychczas nie została jeszcze rozpoznana.

Zdumienie prokuratora wzbudziło stwierdzenie sądu, że wyrok oparł m.in. na wyjaśnieniach oskarżonych, w sytuacji, w której dwóch z nich odmówiło ich składania, a trzeci złożył jedynie oświadczenie.

Krytyka prokuratora dotyczyła też niezasadnego wyłączenia do odrębnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę pozostałych oskarżonych, podczas gdy winna ona być skierowana na rozprawę główną i procedowana w całości co do wszystkich oskarżonych.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Chcesz wiedzieć więcej

⬇️

Dodaj komentarz